પરિચય

……

જયંતકુમાર મહિપતરાય જોષી
આચાર્ય
શ્રી જનતા  વિધ્યાલય જાળિયા તા.જી અમરેલી
9974355705
jmjoshiamr@gmail.com