ખાતાકીય તપાસ, ફરજ મોકુફી તેમજ ફોજદારી કેસોમાં ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજુર કરવા માટે અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ બાબત

ઉ.પ.ધોરણ