જિલ્લા તિજોરી કચેરી/પેટા તિજોરી કચેરી તેમજ પગાર અને હિસાબ કચેરીઓમાં રજુ થતા બીલોમાં આપવામાં આવતા વાંધા એકી સાથે તથા નિયમો/પરિપત્રોના સંદર્ભ સાથે આપવા બાબત

નાણાં વિભાગ-૧