રાજ્ય સરકારના નવી વર્ધિત પેન્‍શન યોજના હેઠળના ખાતેદાર કર્મચારી/ અધિકારીઓ અંશતઃ ઉપાડ કરી શકે તે માટેની સૂચનાઓ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત

સી.પી.એફ