કોમ્પ્યુટર ની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને કોમ્૫યુટર કૌશલ્યની સીસીસી પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત.

સીસીસી