ચોથા કર્ગના સરકારી કર્મચારીઓને ગણવેશના ભાગરૂપે બુટ/લેડિઝ બુટ અને ચપ્પલ આપવા અંગે.. સા.વ.વિભાગ

પગાર ભથ્થાઓ