જૂન ૨૦૧૨ ના શૈક્ષણિક વર્ષ થી રાજ્ય ની તમામ માધ્યમિક શાળાઓ માં ધોરણ-૮ ના વર્ગો બંધ કરવા બાબત -પરિપત્ર તા ૩/૧૦/૨૦૧૧

અનુદાન