બિનસરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક (ગ્રાન્ટ-ઈન-એઈડ) શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા સીધી ભરતીન આચાર્યોના પગારધોરણને રક્ષણ આપવા બાબત

પગાર/પગારપંચ