રહેમરાહે યોજના હેઠળ નિમણૂંક પામેલ વિધવા મહિલા કર્મચારીઓને (ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા માટે) કોમ્પ્યુટર જ્ઞાનની સીસીસી પરીક્ષામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત.

રહેમરાહ