તમામ સંવર્ગના કર્મચારીઓની અસલ સેવાપોથી ખોવાઈ જવાના, ગુમ થવાના, ચોરાઈ જવાના કે નાશ પામવાના સંજોગોમાં ડુપ્લીકેટ સેવાપોથીની મંજૂરી મેળવવા અર્થે

કમિશ્નર