નવ વર્ધિત પેન્‍શન યોજના (NPS) હેઠળના સરકારી કર્મચારીઓની વયનિવૃત્‍તિની તારીખ પહેલાના છેલ્‍લા ત્રણ માસની કપાત બંધ કરવા બાબત.

સી.પી.એફ