નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતી કલ્યાણ, નિયામકશ્રી, સમાજ સુરક્ષા અને નિયામકશ્રી, અનુસુચિત જાતી કલ્યાણ ખાતા હસ્તકની કલ્યાણકારી યોજનાઓમાં આવક મર્યાદામાં સુધારો/વધારો કરવા બાબત.

સમાજ્કલ્યાણ