પરિપત્ર નં-૧૪૮ વર્ષ-૨૦૧૮-૧૯ માં જિલ્લા તેમજ રાજ્ય કક્ષાએ શ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે ઉપસી આવવા પ્રેરાય તે માટે પ્રોત્સાહક ઇનામ આપવા બાબત

શિક્ષણાધિકારી