સરકારી કર્મચારીઓને હિન્દી પરીક્ષામાથી મુક્તિ અંગે નો કમિશ્નરનો પરિપત્ર

ઉ.પ.ધોરણ