રાજ્યની નોંધાયેલ માધ્‍યમિક અને ઉચ્‍ચત્તર માધ્‍યમ‍િક શાળાઓમાં વર્ગ વધારા સમયે મેદાન માટેની જોગવાઇ અંગે.

શિક્ષણ વિનિયમ