સ્ત્રી વિદ્યા સહાયકોને પુરા પગારમાં સમાવિષ્ઠ કરવા ૬૦ દિવસ પ્રસૃતિની રજાઓ ગણતરીમાં લેવા અંગે

પ્રાથમિક વિભાગ