નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના. સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ, ટેકનીકલ રીતે રાજીનામું આપનાર કે પુન: નવી નિમણુંક મેળવનાર કર્મચારીઓના કિસ્સાઓમાં જમા ફંડ બાબત.

સી.પી.એફ