નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના (NPS) તા.૦૧-૦૪-૨૦૦૫ થી ફરજ બજાવતાં કર્મચારીઓ-અધિકારીને નિવૃત્તિ-અવસાન સમયે જમા રજાનું રોકડમાં રૂપાંતર નિયમોનુસાર મળવા બાબત

રજા રોકડ સહાયક સંવર્ગ સી.પી.એફ