સરકારી અને ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં તાસદીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકોની સેવા લેવા બાબત ૩૧/૫/૨૦૧૬

પ્રવાસી શિક્ષક