રહેમરાહે નોકરીના વિકલ્પે ઉચ્ચક રોકડ સહાય યોજના રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનેત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓને લાગુ પાડવા બાબત. 4/5/2018

રહેમરાહ