જુની.કલાર્કમાંથી સિની.ક્લાર્કનું પ્રમોશન માટે ત્યાર ૫-૦૧-૧૯૬૫ નો લાભ આપવા અંગે

ઉ.પ.ધોરણ