બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ સંસ્થાઓના કર્મચારી તબીબી સારવાર ખર્ચ મંજુર કરવા માટેની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત કમિશ્નર નો ૨/૫/૧૮ નો અગત્ય નો પરિપત્ર્

તબીબી સારવાર