બિન સરકારી મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં વર્ગ વધારા, ઘટાડા તથા ગ્રાન્ટ કાપની માર્ગ દર્શક સૂચનાઓ બહાર પાડવા બાબત તા.૧૭/૧૨/૧૫

અનુદાન

૨૦૧૫/૧૬ માટેની ગ્રાંટ અંગેની ખાસ્ જોગવાઇ