વિદ્યાર્થીઓને શાળા દ્વારા આપવામાં આવતા એલ.સી. (શાળા છોડ્યાના પ્રમાણપત્ર) ગુજરાતી અને અંગ્રેજીમાં આપવા બાબત તા.૧૩/૧/૧૬

અન્ય પરીપત્રો