ગુજરાત બિન અનામત શૈક્ષણિક અને આર્થિક વિકાસ નિગમની યોજનાઓને મંજૂરી આપવા બાબત ઠરાવ ક્રમાંક : ઈબીસી/૧૦૨૦૧૮/૮૧૪/અ.૧ તા.૧૫/૮/૨૦૧૮

સમાજ્કલ્યાણ