ગુજરાત રાજ્ય સેવા (ત.સા.) નિયમો, ૨૦૧૫ તથા તે અન્‍વયેના તા. ૩૦-૮-૨૦૧૬ના ઠરાવ હેઠળના ખાસ કિસ્‍સામાં રજૂ થતા કેસોમાં ચેકલીસ્‍ટનો અમલ કરવા બાબત. તા.૩/૧૦/૨૦૧૭

તબીબી સારવાર