ગુજરાત રાજ્ય સેવા (ત.સા.) નિયમો, ૨૦૧૫ના નિય્‍મ-૨૩ ની જોગવાઇ હેઠળ તાકીદના સંજોગોમાં ખાનગી હોસ્‍પિટલ ખાતે લીધેલ ત બીબી સારવારના ખર્ચને સરકારી/સરકારી હોસ્‍પિટલ સમકક્ષ હોસ્‍પિટલના ધોરણે ખર્ચ મજરે આપવા બાબત .30/8/2016

તબીબી સારવાર