રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટેની જુથ વીમા યોજના ૧૯૮૧ અંતર્ગત અને સંદર્ભ જુુુથ વર્ગીકરણ નિયત કરવા બાબત

નાણાં વિભાગ-૧