બાળક દત્તક લેવાની રજા અંગે તા.૨૦/૧૧/૨૦૦૬

રજાના નિયમો

જો એક વર્ષ કરતાં નાની ઉમર નું બાળક દત્તક લે તો પાલક માતા ને મેટરનીટી લીવ મુજબ જ રજા મળવાપાત્ર છે.