કમ્પ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસી પરીક્ષા પાસ કરનાર કર્મચારીઓને મૂળ પાત્રતાની તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત. તા.૨૦/૯/૨૦૧૬

સીસીસી