ક્રિષ્ના હાર્ટ ઈન્સ્ટીટ્યુટ,ધુમા, અમદાવાદને ગુજરત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર ) નિયમો ૧૯૮૮ હેઠળ હ્રદયરોગની સારવાર માટે માન્યતા બાબત

તબીબી સારવાર