ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયક અને પ્રાથમિક શિક્ષક/વિધ્યાસહાયકની બદલીના નિયમો. તા.૨૩/૫/૨૦૧૨

પ્રાથમિક વિભાગ