અનુસૂચિત જાતિ તેમજ અનુસૂચિત જનજાતિ માટે રાજ્ય તેમજ જિલ્લા કક્ષાએ સરકારી સેવામાં અનામતની ટકાવારી નવેસરથી નક્કી કરવા બાબત.. તા.૭/૩/૨૦૧૭

અન્ય