કરાર આધારે ફિક્સ પગારથી નિમણૂંક પામેલા કર્મચારીઓની નિમણૂંકની બોલીઓ અને શરતો નક્કી કરવા અંગેની બાબત નાણા વિભાગને તબદીલ કરવા બાબત. તા.૨૪/૨/૨૦૧૬

સહાયક સંવર્ગ