વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ની જગ્‍યાઓ ઉપર કરાર આધારે ફીકસ પગારથી નિમણંૂક આપવા બાબત તા.૪/૬/૨૦૦૯

સહાયક સંવર્ગ