ઉમા. વિભાગના શિક્ષકોને માધ્યમિક વિભાગમા કાર્ય ન સોપવા અંગે તા.૧૧/૬/૧૯૯૦

અન્ય

સળંગ એકમ નથી ત્યા આ પરિપત્ર ની જોગવાઇ લાગુ પડશે.