પ્રાથમિક શિક્ષકોને પ્રથમ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મંજૂર કરવાની વિસંગતતાઓ દૂર કરવા બાબત. તા.૨/૧૨/૨૦૧૪

પ્રાથમિક વિભાગ

પ્રાથમિક શિક્ષકો ને ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મેળવવા એચ ટાટ પાસ કરવી જરુરી નથી.