પ્રાથમિક શિક્ષણ (ધો.૧ થી ૫) તથા ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષણ (ધો.૬ થી ૮)ના પ્રાથમિક શિક્ષકોને મુખ્ય શિક્ષક તરીકે બઢતી આપવા બાબત. તા.૧૨/૭/૧૭

પ્રાથમિક વિભાગ