પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને કેલેન્ડર વર્ષના બદલે શૈક્ષણિક વર્ષ મુજબ પરચુરણ રજાઓ (સી.એલ.) મંજુર કરવા બાબત તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૦

પ્રાથમિક વિભાગ