બિનસરકારી ગ્રાન્ટેડ મા. અને ઉમા. શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા સીધી ભરતીના આચાર્યના પગાર ધોરણ બાબત તા.૨૧/૭/૨૦૧૬

પગાર/પગારપંચ