રાજ્યની પ્રાથમિક શાળામાં આવેલ જર્જરિત અને ભયજનક મકાનો/વર્ગખંડો તોડી પાડવા માટેની કાર્યપધ્ધતિ નક્કી કરવા બાબત. તા.૪/૩/૨૦૧૫

પ્રાથમિક વિભાગ