એલ.ટી.સી. ના હેતુ માટે ૧૦ દિવસની હક્ક રજાના રોકડમાં રૂપાંતર ૬ઠ્ઠા પગાર પંચ મુજબ ચુકવવા બબત ..તા.24/7/2018

એલ.ટી.સી