જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી/પ્રા.જીલ્લા શિક્ષણાધિકારી એ સક્ષમ સત્તાધિકારીની મંજુરી વિના રજા જાહેર ના કરવા બાબત તા.૧૦/૫/૨૦૧૮

શિક્ષણાધિકારી