ફિક્સ પગારના કર્મચારીઓ માટે મા વાત્‍સલ્‍ય યોજનાની પેટર્ન મુજબ મા કર્મયોગી યોજના કાર્યન્‍વિત કરવા અંગે તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૬

તબીબી સારવાર