બિન સરકારી(ગ્રાંટેડ) માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક, વહીવટી સહાયક અને સાથી સહાયકની જગ્યા પર ફિકસ પગારમાં સીધી ભરતીથી નિમાતા અજમાયશી કર્મચારીઓનો ફિકસ પગાર સુધારવા બાબત. તા.11/5/2017

પગાર/પગારપંચ