રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નીમણુંકો ફિક્સ્ડ પગારના અજમાયશી તરીકે કરવાની યોજના તા.૧/૮/૨૦૦૬

સહાયક સંવર્ગ