રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીની નિમણુંકોનો ફીક્સ પગાર સુધારવા બાબત તા.૨૯/૪/૨૦૧૦

સહાયક સંવર્ગ