રાજ્ય સરકારના વર્ગ -૩ અને વર્ગ-૪ ના તમામ સંવર્ગો પરની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંકોનો ફીક્સ પગાર પર ખાસ ભથ્થું આપવા તેમજ તેમની સેવાની શરતોમાં સુધારો કરવા બાબત..તા.૨૮/૩/૨૦૧૬

પગાર/પગારપંચ