રાજ્ય સરકારના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ના તમામ સંવર્ગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીની નિમણુકો ફિક્સ પગારના અજમાયશી તરીકે કરવાની યોજના બાબત તા.૧૮/૧/૧૭

સહાયક સંવર્ગ