સીધી ભરતીથી નિમણૂંકના કેસમાં ફીક્સ પગારની સેવાની શરતોમાં સ્પષ્ટતા કરવા બાબત તા.૧/૧/૨૦૧૬

સહાયક સંવર્ગ